ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tectona grandis L.f.

 
Lamiaceae 144 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tectona grandis
Tectona grandis
Tectona grandis
Tectona grandis