ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. LC

 
Araliaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata