ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trichosanthes cucumerina L.

 
Cucurbitaceae 134 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina