ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vandenboschia maxima (Blume) Copel.

 
Hymenophyllaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vandenboschia maxima
Vandenboschia maxima
Vandenboschia maxima
Vandenboschia maxima