ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vitex trifolia L.

കരിനൊച്ചി
Lamiaceae 214 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia
Vitex trifolia