ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Yucca aloifolia L. DD

 
Asparagaceae 1,524 1,269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia

Yucca filamentosa L. LC

 
Asparagaceae 2,194 1,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa