ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

1,469 1,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abrus

Abrus

358 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

3,081 2,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

3,413 2,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Acalypha

Acalypha

3,386 2,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Acanthus

Acanthus

52 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achillea

Achillea

24,684 20,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

766 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

573 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acronychia

Acronychia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

236 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrotrema

Acrotrema

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actinodaphne

Actinodaphne

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adansonia

Adansonia

557 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

247 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenia

Adenia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adinandra

Adinandra

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeginetia

Aeginetia

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegle

Aegle

141 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

1,075 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynomene

Aeschynomene

183 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

144 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agave

Agave

1,427 1,172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratina

Ageratina

489 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

3,563 3,006 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aglaia

Aglaia

150 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aglaonema

Aglaonema

5,310 4,931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

11,095 8,450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alangium

Alangium

89 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Albizia

Albizia

1,153 678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alchornea

Alchornea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

3,300 2,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

13,635 11,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alnus

Alnus

455 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alocasia

Alocasia

2,956 2,547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

10,039 9,404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alphitonia

Alphitonia

12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alphonsea

Alphonsea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

1,680 1,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alseodaphne

Alseodaphne

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alstonia

Alstonia

342 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alternanthera

Alternanthera

2,900 2,327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alysicarpus

Alysicarpus

182 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

9,785 8,218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Amischotolype

Amischotolype

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amomum

Amomum

24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Amorphophallus

Amorphophallus

204 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...