ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

869 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abroma

Abroma

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

2,017 1,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

2,019 1,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Acalypha

Acalypha

1,810 1,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Acanthus

Acanthus

31 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achillea

Achillea

20,939 17,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

469 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrotrema

Acrotrema

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegle

Aegle

61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

406 342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynomene

Aeschynomene

95 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

41 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agave

Agave

664 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratina

Ageratina

367 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,924 1,666 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aglaia

Aglaia

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aglaonema

Aglaonema

3,534 3,297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

6,634 4,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alangium

Alangium

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Albizia

Albizia

601 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alchornea

Alchornea

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,043 1,607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

8,281 7,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alnus

Alnus

92 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alocasia

Alocasia

1,266 1,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

6,778 6,399 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alphitonia

Alphitonia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

815 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alstonia

Alstonia

153 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alternanthera

Alternanthera

1,482 1,229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alysicarpus

Alysicarpus

102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

5,181 4,359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Amischotolype

Amischotolype

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amomum

Amomum

9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorphophallus

Amorphophallus

88 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacardium

Anacardium

570 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananas

Ananas

1,534 1,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andira

Andira

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andrographis

Andrographis

53 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anethum

Anethum

1,359 1,126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...