ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

1,170 931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abroma

Abroma

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abrus

Abrus

291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

2,576 1,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

2,769 1,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Acalypha

Acalypha

2,467 1,865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Acanthus

Acanthus

38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achillea

Achillea

22,880 19,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

621 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

114 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrotrema

Acrotrema

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenia

Adenia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeginetia

Aeginetia

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegle

Aegle

101 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aerva

Aerva

52 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

717 582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynomene

Aeschynomene

132 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

79 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agave

Agave

1,027 839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratina

Ageratina

419 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,731 2,326 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aglaia

Aglaia

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aglaonema

Aglaonema

4,510 4,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ailanthus

Ailanthus

8,765 6,619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alangium

Alangium

73 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Albizia

Albizia

865 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alchornea

Alchornea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,655 2,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

10,796 9,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alnus

Alnus

258 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alocasia

Alocasia

1,921 1,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

7,662 7,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alphitonia

Alphitonia

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

1,148 885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alstonia

Alstonia

244 151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alternanthera

Alternanthera

2,156 1,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alysicarpus

Alysicarpus

153 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaranthus

Amaranthus

7,327 6,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Amischotolype

Amischotolype

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amomum

Amomum

19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amorphophallus

Amorphophallus

152 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amydrium

Amydrium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anacardium

Anacardium

683 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ananas

Ananas

1,826 1,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...