ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus 3 ഇനം
Abroma 1 ഇനം
Abrus 1 ഇനം
Abutilon 3 ഇനം
Acacia 10 ഇനം
Acalypha 6 ഇനം
Acanthus 1 ഇനം
Achillea 1 ഇനം
Achyranthes 2 ഇനം
Acorus 1 ഇനം
Acrostichum 1 ഇനം
Acrotrema 1 ഇനം
Adansonia 1 ഇനം
Adenanthera 1 ഇനം
Aegle 1 ഇനം
Aerva 2 ഇനം
Aeschynanthus 2 ഇനം
Aeschynomene 2 ഇനം
Afzelia 1 ഇനം
Agathis 2 ഇനം
Agave 2 ഇനം
Ageratina 1 ഇനം
Ageratum 2 ഇനം
Aglaia 3 ഇനം
Aglaonema 2 ഇനം
Ailanthus 3 ഇനം
Alangium 2 ഇനം
Albizia 3 ഇനം
Alchornea 1 ഇനം
Aleurites 1 ഇനം
Allamanda 2 ഇനം
Allium 6 ഇനം
Alnus 2 ഇനം
Alocasia 2 ഇനം
Aloe 2 ഇനം
Alphitonia 1 ഇനം
Alpinia 4 ഇനം
Alstonia 4 ഇനം
Alternanthera 5 ഇനം
Alysicarpus 1 ഇനം
Amaranthus 7 ഇനം
Amischotolype 1 ഇനം
Ammannia 1 ഇനം
Amomum 1 ഇനം
Amorphophallus 1 ഇനം
Anacardium 1 ഇനം
Ananas 1 ഇനം
Andira 1 ഇനം
Andrographis 1 ഇനം
Anethum 1 ഇനം
Angiopteris 1 ഇനം
Aniseia 1 ഇനം
Anisomeles 2 ഇനം
Anisoptera 1 ഇനം
Annona 7 ഇനം
Anogeissus 1 ഇനം
Anredera 1 ഇനം
Anthriscus 1 ഇനം
Antiaris 1 ഇനം
Antidesma 2 ഇനം
Aphananthe 2 ഇനം
Apium 1 ഇനം
Aquilaria 2 ഇനം
Arachis 3 ഇനം
Araucaria 3 ഇനം
Arctium 1 ഇനം
Ardisia 3 ഇനം
Areca 3 ഇനം
Arenga 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Argyreia 1 ഇനം
Aristolochia 1 ഇനം
Armoracia 1 ഇനം
Arracacia 1 ഇനം
Artabotrys 1 ഇനം
Artanema 1 ഇനം
Artemisia 3 ഇനം
Artocarpus 8 ഇനം
Arundo 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 3 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Attalea 1 ഇനം
Austroeupatorium 1 ഇനം
Averrhoa 2 ഇനം
Avicennia 2 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Ayapana 1 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Baccaurea 3 ഇനം
Backhousia 1 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Bactris 1 ഇനം
Balanophora 1 ഇനം
Bambusa 6 ഇനം
Baphia 1 ഇനം
Barbarea 1 ഇനം
Barleria 3 ഇനം
Barringtonia 4 ഇനം
Basella 1 ഇനം
Basilicum 1 ഇനം
Bauhinia 7 ഇനം
Begonia 1 ഇനം
Belamcanda 1 ഇനം
Benincasa 1 ഇനം
Bertholletia 1 ഇനം
Beta 1 ഇനം
Bhesa 1 ഇനം
Bidens 3 ഇനം
Biophytum 1 ഇനം
Bixa 1 ഇനം
Blechum 1 ഇനം
Blumea 1 ഇനം
Boehmeria 2 ഇനം
Boerhavia 2 ഇനം
Boesenbergia 1 ഇനം
Bombax 1 ഇനം
Borago 1 ഇനം
Borassus 1 ഇനം
Bouea 1 ഇനം
Brachiaria 5 ഇനം
Brassica 5 ഇനം
Breynia 1 ഇനം
Bridelia 1 ഇനം
Broussonetia 2 ഇനം
Bruguiera 2 ഇനം
Bryophyllum 2 ഇനം
Buchanania 1 ഇനം
Buddleja 1 ഇനം
Butea 1 ഇനം
Buxus 1 ഇനം
Caesalpinia 6 ഇനം
Cajanus 2 ഇനം
Calamus 3 ഇനം
Callerya 1 ഇനം
Calliandra 1 ഇനം
Callicarpa 2 ഇനം
Calophyllum 3 ഇനം
Calopogonium 2 ഇനം
Calotropis 2 ഇനം
Camellia 2 ഇനം
Cananga 1 ഇനം
Canarium 3 ഇനം
Canavalia 2 ഇനം
Canna 1 ഇനം
Cannabis 1 ഇനം
Canscora 1 ഇനം
Canthium 1 ഇനം
Capparis 4 ഇനം
Capsicum 3 ഇനം
Carallia 1 ഇനം
Carapa 2 ഇനം
Cardiospermum 1 ഇനം
Carica 1 ഇനം
Carissa 2 ഇനം
Carludovica 1 ഇനം
Carmona 1 ഇനം
Carthamus 1 ഇനം
Carum 1 ഇനം
Caryota 3 ഇനം
Casimiroa 1 ഇനം
Cassia 5 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Castanea 1 ഇനം
Castanopsis 2 ഇനം
Castilla 1 ഇനം
Casuarina 4 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Catunaregam 1 ഇനം
Cayratia 2 ഇനം
Cecropia 1 ഇനം
Ceiba 1 ഇനം
Celastrus 1 ഇനം
Celtis 3 ഇനം
Cenchrus 1 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Centrosema 3 ഇനം
Ceratophyllum 2 ഇനം
Ceratopteris 1 ഇനം
Cerbera 2 ഇനം
Ceriops 1 ഇനം
Cestrum 1 ഇനം
Chamaecrista 4 ഇനം
Cheilanthes 1 ഇനം
Chenopodium 1 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Chloris 1 ഇനം
Chonemorpha 1 ഇനം
Christia 1 ഇനം
Chromolaena 1 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysophyllum 2 ഇനം
Chrysopogon 1 ഇനം
Cibotium 1 ഇനം
Cicer 1 ഇനം
Cichorium 2 ഇനം
Cinchona 1 ഇനം
Cinnamomum 6 ഇനം
Cissampelos 1 ഇനം
Cissus 3 ഇനം
Citrofortunella 1 ഇനം
Citrullus 1 ഇനം
Citrus 10 ഇനം
Clausena 2 ഇനം
Cleome 3 ഇനം
Clerodendrum 2 ഇനം
Clibadium 1 ഇനം
Clitoria 1 ഇനം
Clusia 2 ഇനം
Coccinia 1 ഇനം
Coccoloba 1 ഇനം
Cocculus 2 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codariocalyx 1 ഇനം
Coelostegia 1 ഇനം
Coffea 1 ഇനം
Coix 1 ഇനം
Coldenia 1 ഇനം
Colocasia 2 ഇനം
Commelina 3 ഇനം
Commersonia 1 ഇനം
Corchorus 1 ഇനം
Cordia 3 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Corymbia 1 ഇനം
Corymborkis 1 ഇനം
Corypha 1 ഇനം
Coscinium 1 ഇനം
Cosmos 1 ഇനം
Costus 1 ഇനം
Crassocephalum 1 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Cratoxylum 3 ഇനം
Crescentia 2 ഇനം
Crinum 3 ഇനം
Crocus 1 ഇനം
Crotalaria 10 ഇനം
Croton 1 ഇനം
Crypteronia 1 ഇനം
Cryptotaenia 1 ഇനം
Cucumis 2 ഇനം
Cucurbita 4 ഇനം
Cullen 1 ഇനം
Cuminum 1 ഇനം
Curculigo 1 ഇനം
Curcuma 4 ഇനം
Cuscuta 1 ഇനം
Cyamopsis 1 ഇനം
Cyanotis 1 ഇനം
Cyathula 1 ഇനം
Cycas 2 ഇനം
Cyclanthera 1 ഇനം
Cymbidium 1 ഇനം
Cymbopogon 2 ഇനം
Cynara 2 ഇനം
Cynodon 2 ഇനം
Cynoglossum 2 ഇനം
Cynometra 2 ഇനം
Cyperus 8 ഇനം
Cyphomandra 1 ഇനം
Cyrtostachys 1 ഇനം
Dacrycarpus 1 ഇനം
Dacrydium 1 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Daemonorops 1 ഇനം
Dalbergia 2 ഇനം
Datura 2 ഇനം
Daucus 1 ഇനം
Debregeasia 1 ഇനം
Dendranthema 1 ഇനം
Dendrobium 2 ഇനം
Dendrocalamus 4 ഇനം
Dendrocnide 2 ഇനം
Dendrolobium 1 ഇനം
Dentella 1 ഇനം
Derris 2 ഇനം
Desmanthus 1 ഇനം
Desmodium 8 ഇനം
Desmos 1 ഇനം
Dianella 1 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Dichroa 1 ഇനം
Dicranopteris 1 ഇനം
Dieffenbachia 1 ഇനം
Digitaria 3 ഇനം
Dillenia 4 ഇനം
Dimocarpus 1 ഇനം
Dioscorea 4 ഇനം
Diospyros 9 ഇനം
Diplocyclos 1 ഇനം
Dipteris 1 ഇനം
Dipterocarpus 10 ഇനം
Dipteryx 1 ഇനം
Dischidia 2 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dovyalis 2 ഇനം
Dracaena 1 ഇനം
Dregea 1 ഇനം
Drymaria 1 ഇനം
Dryobalanops 1 ഇനം
Drypetes 1 ഇനം
Duabanga 1 ഇനം
Durio 4 ഇനം
Dyera 1 ഇനം
Dysoxylum 3 ഇനം
Echinochloa 2 ഇനം
Eclipta 2 ഇനം
Ehretia 2 ഇനം
Eichhornia 1 ഇനം
Elaeis 1 ഇനം
Elaeocarpus 1 ഇനം
Eleocharis 2 ഇനം
Elephantopus 2 ഇനം
Elettaria 1 ഇനം
Eleusine 1 ഇനം
Embelia 1 ഇനം
Emilia 1 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Enterolobium 1 ഇനം
Epiphyllum 1 ഇനം
Epipremnum 1 ഇനം
Equisetum 1 ഇനം
Eragrostis 1 ഇനം
Erechtites 1 ഇനം
Eriobotrya 1 ഇനം
Eriocaulon 1 ഇനം
Eruca 1 ഇനം
Eryngium 1 ഇനം
Erythrina 4 ഇനം
Erythroxylum 2 ഇനം
Etlingera 2 ഇനം
Eucalyptus 7 ഇനം
Eucommia 1 ഇനം
Eugenia 1 ഇനം
Euphorbia 9 ഇനം
Eurycoma 1 ഇനം
Eusideroxylon 1 ഇനം
Euterpe 1 ഇനം
Evolvulus 1 ഇനം
Excoecaria 2 ഇനം
Fagopyrum 1 ഇനം
Fagraea 2 ഇനം
Faidherbia 1 ഇനം
Falcatifolium 1 ഇനം
Fatoua 1 ഇനം
Fernandoa 1 ഇനം
Feroniella 1 ഇനം
Ferula 1 ഇനം
Ficus 28 ഇനം
Fimbristylis 1 ഇനം
Flacourtia 4 ഇനം
Flagellaria 1 ഇനം
Flindersia 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Fokienia 1 ഇനം
Fortunella 1 ഇനം
Fragaria 1 ഇനം
Fraxinus 1 ഇനം
Fuirena 1 ഇനം
Furcraea 1 ഇനം
Galactia 1 ഇനം
Galinsoga 1 ഇനം
Garcinia 6 ഇനം
Gardenia 1 ഇനം
Genipa 1 ഇനം
Gigantochloa 1 ഇനം
Girardinia 1 ഇനം
Gironniera 1 ഇനം
Gleditsia 2 ഇനം
Glinus 1 ഇനം
Gliricidia 1 ഇനം
Globba 1 ഇനം
Glochidion 1 ഇനം
Gloriosa 1 ഇനം
Gluta 1 ഇനം
Glycine 1 ഇനം
Glycosmis 1 ഇനം
Gmelina 3 ഇനം
Gnetum 1 ഇനം
Grammatophyllum 2 ഇനം
Grevillea 3 ഇനം
Grewia 2 ഇനം
Guazuma 1 ഇനം
Guioa 1 ഇനം
Guizotia 1 ഇനം
Gymnema 1 ഇനം
Gymnostoma 3 ഇനം
Gynura 1 ഇനം
Haematoxylum 1 ഇനം
Harpullia 2 ഇനം
Hedychium 2 ഇനം
Helianthus 2 ഇനം
Heliconia 1 ഇനം
Helicteres 1 ഇനം
Heliotropium 2 ഇനം
Helminthostachys 1 ഇനം
Hemigraphis 1 ഇനം
Hemionitis 1 ഇനം
Herissantia 1 ഇനം
Heritiera 1 ഇനം
Hernandia 1 ഇനം
Heteropogon 1 ഇനം
Hevea 1 ഇനം
Hibiscus 9 ഇനം
Hiptage 1 ഇനം
Holarrhena 1 ഇനം
Homalanthus 1 ഇനം
Hopea 3 ഇനം
Hordeum 1 ഇനം
Horsfieldia 2 ഇനം
Houttuynia 1 ഇനം
Hoya 3 ഇനം
Huperzia 2 ഇനം
Hydrocotyle 1 ഇനം
Hydrolea 1 ഇനം
Hygroryza 1 ഇനം
Hymenaea 2 ഇനം
Hymenocallis 1 ഇനം
Hypericum 1 ഇനം
Hyptis 5 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Illicium 1 ഇനം
Impatiens 3 ഇനം
Imperata 1 ഇനം
Indigofera 7 ഇനം
Intsia 2 ഇനം
Inula 1 ഇനം
Ipomoea 9 ഇനം
Ischaemum 2 ഇനം
Ixora 3 ഇനം
Jasminum 4 ഇനം
Jatropha 3 ഇനം
Johannesteijsmannia 1 ഇനം
Juncus 1 ഇനം
Justicia 3 ഇനം
Kaempferia 2 ഇനം
Kalanchoe 3 ഇനം
Kandelia 1 ഇനം
Khaya 4 ഇനം
Kigelia 1 ഇനം
Kleinhovia 1 ഇനം
Kummerowia 2 ഇനം
Lablab 1 ഇനം
Lactuca 2 ഇനം
Lagenaria 1 ഇനം
Lagerstroemia 1 ഇനം
Lantana 2 ഇനം
Laportea 2 ഇനം
Lasia 1 ഇനം
Lathyrus 1 ഇനം
Laurus 1 ഇനം
Lawsonia 1 ഇനം
Leea 3 ഇനം
Lens 1 ഇനം
Leonotis 1 ഇനം
Leonurus 1 ഇനം
Lepidagathis 1 ഇനം
Lepidium 1 ഇനം
Lepironia 1 ഇനം
Lepisanthes 1 ഇനം
Leucaena 2 ഇനം
Leucas 3 ഇനം
Licuala 2 ഇനം
Limnocharis 1 ഇനം
Limnophila 1 ഇനം
Limonia 1 ഇനം
Lindernia 1 ഇനം
Linum 1 ഇനം
Lippia 1 ഇനം
Liriope 1 ഇനം
Litchi 1 ഇനം
Litsea 2 ഇനം
Livistona 2 ഇനം
Lobelia 2 ഇനം
Lonicera 2 ഇനം
Lophopetalum 1 ഇനം
Lophostemon 1 ഇനം
Ludwigia 3 ഇനം
Luffa 2 ഇനം
Lumnitzera 2 ഇനം
Lupinus 4 ഇനം
Luvunga 1 ഇനം
Lycium 1 ഇനം
Lycopersicon 1 ഇനം
Lycopodiella 1 ഇനം
Lycopodium 2 ഇനം
Macadamia 2 ഇനം
Macaranga 5 ഇനം
Maclura 1 ഇനം
Macroptilium 1 ഇനം
Macrosolen 1 ഇനം
Macrotyloma 1 ഇനം
Madhuca 2 ഇനം
Maesa 1 ഇനം
Magnolia 1 ഇനം
Mallotus 3 ഇനം
Malpighia 1 ഇനം
Malus 1 ഇനം
Malvastrum 1 ഇനം
Mammea 2 ഇനം
Mangifera 2 ഇനം
Manihot 1 ഇനം
Manilkara 2 ഇനം
Maranta 1 ഇനം
Matricaria 1 ഇനം
Mazus 1 ഇനം
Medicago 1 ഇനം
Medinilla 1 ഇനം
Melaleuca 2 ഇനം
Melanolepis 1 ഇനം
Melastoma 1 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melicope 1 ഇനം
Melilotus 1 ഇനം
Meliosma 1 ഇനം
Melissa 2 ഇനം
Melochia 1 ഇനം
Memecylon 1 ഇനം
Mentha 1 ഇനം
Merremia 7 ഇനം
Mesua 1 ഇനം
Metroxylon 1 ഇനം
Michelia 1 ഇനം
Microlepia 1 ഇനം
Mikania 1 ഇനം
Mimosa 1 ഇനം
Mitragyna 1 ഇനം
Momordica 2 ഇനം
Monochoria 2 ഇനം
Monodora 1 ഇനം
Morinda 2 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Morus 4 ഇനം
Mucuna 2 ഇനം
Mukia 1 ഇനം
Mundulea 1 ഇനം
Muntingia 1 ഇനം
Murdannia 2 ഇനം
Murraya 2 ഇനം
Musa 3 ഇനം
Mussaenda 2 ഇനം
Myriophyllum 1 ഇനം
Myristica 1 ഇനം
Myrmecodia 1 ഇനം
Myroxylon 1 ഇനം
Nauclea 2 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Neonauclea 1 ഇനം
Nephelium 2 ഇനം
Neptunia 1 ഇനം
Nervilia 1 ഇനം
Nicotiana 2 ഇനം
Nigella 2 ഇനം
Nothocnide 1 ഇനം
Nyctanthes 1 ഇനം
Nymphaea 1 ഇനം
Nypa 1 ഇനം
Ochrosia 1 ഇനം
Ocimum 4 ഇനം
Oenanthe 1 ഇനം
Olax 1 ഇനം
Oldenlandia 2 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Oncosperma 1 ഇനം
Operculina 1 ഇനം
Ophioglossum 2 ഇനം
Origanum 2 ഇനം
Oroxylum 1 ഇനം
Orthosiphon 1 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Ottelia 1 ഇനം
Oxalis 4 ഇനം
Pachira 1 ഇനം
Pachyrhizus 1 ഇനം
Paederia 1 ഇനം
Palaquium 1 ഇനം
Pandanus 4 ഇനം
Pangium 1 ഇനം
Panicum 3 ഇനം
Papaver 2 ഇനം
Paraserianthes 1 ഇനം
Parkia 1 ഇനം
Paspalum 6 ഇനം
Passiflora 11 ഇനം
Pastinaca 1 ഇനം
Paullinia 1 ഇനം
Paulownia 1 ഇനം
Pavetta 1 ഇനം
Peltophorum 1 ഇനം
Pennisetum 4 ഇനം
Pentadesma 1 ഇനം
Pentaspadon 1 ഇനം
Peperomia 1 ഇനം
Perilla 1 ഇനം
Peronema 1 ഇനം
Persea 1 ഇനം
Persicaria 6 ഇനം
Petasites 1 ഇനം
Petroselinum 1 ഇനം
Phaleria 2 ഇനം
Phaseolus 3 ഇനം
Phoenix 3 ഇനം
Phormium 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phyllanthus 7 ഇനം
Phyllodium 1 ഇനം
Phyllostachys 1 ഇനം
Physalis 3 ഇനം
Phytolacca 5 ഇനം
Pigafetta 1 ഇനം
Pilea 1 ഇനം
Pimenta 2 ഇനം
Pimpinella 1 ഇനം
Pinus 4 ഇനം
Piper 8 ഇനം
Pisonia 3 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pisum 1 ഇനം
Pithecellobium 1 ഇനം
Pittosporum 2 ഇനം
Pityrogramma 1 ഇനം
Plantago 4 ഇനം
Platycerium 1 ഇനം
Platycladus 1 ഇനം
Plectranthus 4 ഇനം
Pleocnemia 1 ഇനം
Ploiarium 1 ഇനം
Pluchea 1 ഇനം
Plumbago 2 ഇനം
Podocarpus 2 ഇനം
Polyalthia 4 ഇനം
Polygala 1 ഇനം
Polygonum 1 ഇനം
Polyscias 2 ഇനം
Pometia 1 ഇനം
Pongamia 1 ഇനം
Portulaca 2 ഇനം
Potentilla 1 ഇനം
Pouteria 2 ഇനം
Premna 2 ഇനം
Prosopis 2 ഇനം
Prunus 6 ഇനം
Psidium 3 ഇനം
Psophocarpus 1 ഇനം
Pteridium 1 ഇനം
Pterocarpus 1 ഇനം
Pterospermum 2 ഇനം
Pterygota 1 ഇനം
Pueraria 2 ഇനം
Punica 1 ഇനം
Pyrus 3 ഇനം
Quararibea 1 ഇനം
Quassia 2 ഇനം
Quisqualis 1 ഇനം
Rafflesia 1 ഇനം
Raphanus 1 ഇനം
Rauvolfia 2 ഇനം
Reutealis 1 ഇനം
Rhaphidophora 1 ഇനം
Rheum 1 ഇനം
Rhinacanthus 1 ഇനം
Rhizophora 2 ഇനം
Rhododendron 4 ഇനം
Rhodomyrtus 1 ഇനം
Rhopaloblaste 1 ഇനം
Rhus 2 ഇനം
Rhynchospora 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Rollinia 1 ഇനം
Rorippa 2 ഇനം
Rosa 1 ഇനം
Rosmarinus 1 ഇനം
Rotula 1 ഇനം
Rourea 1 ഇനം
Rubus 5 ഇനം
Ruellia 1 ഇനം
Rumex 9 ഇനം
Rungia 1 ഇനം
Ruppia 1 ഇനം
Ruta 2 ഇനം
Saccharum 2 ഇനം
Sagittaria 1 ഇനം
Salacca 2 ഇനം
Salvia 3 ഇനം
Samanea 1 ഇനം
Sambucus 1 ഇനം
Sandoricum 1 ഇനം
Santalum 1 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Sapium 1 ഇനം
Saraca 3 ഇനം
Satureja 1 ഇനം
Saurauia 1 ഇനം
Sauropus 1 ഇനം
Saxifraga 1 ഇനം
Scaevola 1 ഇനം
Scaphium 1 ഇനം
Schefflera 2 ഇനം
Schinopsis 1 ഇനം
Schismatoglottis 1 ഇനം
Schizaea 1 ഇനം
Schizostachyum 1 ഇനം
Scirpodendron 1 ഇനം
Scleria 3 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Scorzonera 1 ഇനം
Scurrula 1 ഇനം
Secale 1 ഇനം
Sechium 1 ഇനം
Securinega 1 ഇനം
Selliguea 1 ഇനം
Senna 7 ഇനം
Serianthes 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesbania 5 ഇനം
Sesuvium 1 ഇനം
Setaria 2 ഇനം
Shibataea 1 ഇനം
Shorea 6 ഇനം
Sida 4 ഇനം
Sigesbeckia 1 ഇനം
Simmondsia 1 ഇനം
Sinapis 1 ഇനം
Sindora 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Solanum 11 ഇനം
Solidago 1 ഇനം
Sonchus 2 ഇനം
Sonneratia 2 ഇനം
Sophora 1 ഇനം
Sorghum 1 ഇനം
Spathiphyllum 1 ഇനം
Sphaeranthus 1 ഇനം
Sphenoclea 1 ഇനം
Spigelia 1 ഇനം
Spinacia 1 ഇനം
Spondias 4 ഇനം
Sporobolus 1 ഇനം
Stachytarpheta 1 ഇനം
Stelechocarpus 1 ഇനം
Stenochlaena 1 ഇനം
Stenotaphrum 1 ഇനം
Sterculia 2 ഇനം
Stereospermum 1 ഇനം
Stevia 1 ഇനം
Streblus 3 ഇനം
Striga 1 ഇനം
Strobilanthes 1 ഇനം
Strophanthus 1 ഇനം
Struchium 1 ഇനം
Strychnos 1 ഇനം
Stylosanthes 3 ഇനം
Styphnolobium 1 ഇനം
Suaeda 1 ഇനം
Suregada 2 ഇനം
Swietenia 2 ഇനം
Swinglea 1 ഇനം
Symphytum 1 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Synsepalum 1 ഇനം
Syzygium 11 ഇനം
Tabernaemontana 4 ഇനം
Tacca 3 ഇനം
Talinum 1 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tapeinochilos 1 ഇനം
Taraxacum 1 ഇനം
Tecoma 1 ഇനം
Tectona 1 ഇനം
Tephrosia 4 ഇനം
Terminalia 8 ഇനം
Ternstroemia 1 ഇനം
Tetracera 2 ഇനം
Tetragonia 1 ഇനം
Thaumatococcus 1 ഇനം
Themeda 1 ഇനം
Theobroma 1 ഇനം
Thespesia 2 ഇനം
Thevetia 1 ഇനം
Thymus 1 ഇനം
Thyrsostachys 1 ഇനം
Thysanolaena 1 ഇനം
Tithonia 1 ഇനം
Toddalia 1 ഇനം
Toona 2 ഇനം
Tournefortia 1 ഇനം
Trachyspermum 1 ഇനം
Trapa 1 ഇനം
Trema 2 ഇനം
Trevesia 1 ഇനം
Triadica 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Tribulus 2 ഇനം
Trichodesma 2 ഇനം
Trichosanthes 2 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trifolium 1 ഇനം
Trigonella 1 ഇനം
Triphasia 1 ഇനം
Tristiropsis 1 ഇനം
Triticum 2 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Tylophora 1 ഇനം
Typhonium 2 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urochloa 1 ഇനം
Uvaria 3 ഇനം
Valerianella 1 ഇനം
Vallisneria 2 ഇനം
Vangueria 1 ഇനം
Vanilla 1 ഇനം
Verbena 1 ഇനം
Vetiveria 1 ഇനം
Vicia 1 ഇനം
Vigna 5 ഇനം
Viola 1 ഇനം
Vitex 6 ഇനം
Vitis 1 ഇനം
Voacanga 1 ഇനം
Wahlenbergia 1 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Woodfordia 1 ഇനം
Wrightia 2 ഇനം
Xanthium 1 ഇനം
Xanthophyllum 1 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Xylocarpus 3 ഇനം
Zanthoxylum 2 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zingiber 2 ഇനം
Ziziphus 2 ഇനം
Zoysia 1 ഇനം