ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes

Achyranthes

663 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aerva

Aerva

68 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

2,357 1,919 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amaranthus

Amaranthus

7,594 6,400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Beta

Beta

6,753 5,639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chenopodium

Chenopodium

154 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyathula

Cyathula

53 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Deeringia

Deeringia

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Spinacia

Spinacia

922 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Suaeda

Suaeda

655 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1