ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Achyranthes

Achyranthes

912 609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Aerva

Aerva

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Alternanthera

Alternanthera

3,258 2,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Amaranthus

Amaranthus

10,368 8,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
7 ഇനം
Beta

Beta

8,805 7,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Chenopodium

Chenopodium

172 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cyathula

Cyathula

81 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Deeringia

Deeringia

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Spinacia

Spinacia

1,568 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Suaeda

Suaeda

846 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം