ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes

Achyranthes

456 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aerva

Aerva

36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

1,394 1,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Amaranthus

Amaranthus

5,006 4,211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Beta

Beta

3,375 2,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chenopodium

Chenopodium

62 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyathula

Cyathula

38 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Spinacia

Spinacia

554 494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Suaeda

Suaeda

424 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1