ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alphonsea

Alphonsea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anaxagorea

Anaxagorea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Annona

Annona

4,201 3,212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Artabotrys

Artabotrys

41 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cananga

Cananga

563 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmos

Desmos

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mezzettia

Mezzettia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Monodora

Monodora

13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polyalthia

Polyalthia

33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rollinia

Rollinia

56 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stelechocarpus

Stelechocarpus

17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Uvaria

Uvaria

17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Xylopia

Xylopia

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4