ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Annona

Annona

2,950 2,225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Artabotrys

Artabotrys

21 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cananga

Cananga

306 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmos

Desmos

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Monodora

Monodora

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polyalthia

Polyalthia

418 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rollinia

Rollinia

45 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stelechocarpus

Stelechocarpus

12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Uvaria

Uvaria

17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2