ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Annona

Annona

2,056 1,582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Artabotrys

Artabotrys

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cananga

Cananga

264 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmos

Desmos

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Monodora

Monodora

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polyalthia

Polyalthia

278 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rollinia

Rollinia

32 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stelechocarpus

Stelechocarpus

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Uvaria

Uvaria

15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3