ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaonema

Aglaonema

3,510 3,276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alocasia

Alocasia

1,257 1,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amorphophallus

Amorphophallus

80 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colocasia

Colocasia

2,204 1,962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dieffenbachia

Dieffenbachia

5,196 4,927 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epipremnum

Epipremnum

656 592 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lasia

Lasia

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pistia

Pistia

535 471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhaphidophora

Rhaphidophora

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Schismatoglottis

Schismatoglottis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Spathiphyllum

Spathiphyllum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Typhonium

Typhonium

10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2