ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

622 491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asparagus

Asparagus

1,665 1,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dracaena

Dracaena

26 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Furcraea

Furcraea

368 270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Liriope

Liriope

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1