ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

1,025 837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asparagus

Asparagus

2,314 1,702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dracaena

Dracaena

48 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Furcraea

Furcraea

517 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Liriope

Liriope

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1