ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Agave

Agave

1,574 1,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Asparagus

Asparagus

2,941 2,181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Dracaena

Dracaena

153 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Furcraea

Furcraea

733 577 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Liriope

Liriope

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം