ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anredera

Anredera

452 311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Basella

Basella

429 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1