ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crescentia

Crescentia

1,347 826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Fernandoa

Fernandoa

23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Kigelia

Kigelia

796 499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oroxylum

Oroxylum

52 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stereospermum

Stereospermum

10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Tecoma

Tecoma

4,726 3,597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1