ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crescentia

Crescentia

812 458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Fernandoa

Fernandoa

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Kigelia

Kigelia

452 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oroxylum

Oroxylum

25 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stereospermum

Stereospermum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Tecoma

Tecoma

2,687 2,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1