ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Borago

Borago

10,747 9,308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carmona

Carmona

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coldenia

Coldenia

14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cordia

Cordia

197 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cynoglossum

Cynoglossum

266 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ehretia

Ehretia

17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heliotropium

Heliotropium

817 597 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rotula

Rotula

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Symphytum

Symphytum

11,488 9,331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tournefortia

Tournefortia

56 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichodesma

Trichodesma

27 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2