ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Armoracia

Armoracia

1,012 801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Barbarea

Barbarea

768 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brassica

Brassica

11,527 9,280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eruca

Eruca

639 429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lepidium

Lepidium

336 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Raphanus

Raphanus

956 762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rorippa

Rorippa

46 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sinapis

Sinapis

2,367 1,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1