ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amischotolype

Amischotolype

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Commelina

Commelina

2,180 1,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cyanotis

Cyanotis

19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Floscopa

Floscopa

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Murdannia

Murdannia

124 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2