ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Amischotolype

Amischotolype

2 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Commelina

Commelina

3,181 2,500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cyanotis

Cyanotis

33 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Floscopa

Floscopa

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Murdannia

Murdannia

170 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം