ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cotylelobium

Cotylelobium

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dipterocarpus

Dipterocarpus

75 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Dryobalanops

Dryobalanops

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hopea

Hopea

19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Shorea

Shorea

32 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Vatica

Vatica

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1