ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dipterocarpus

Dipterocarpus

63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Dryobalanops

Dryobalanops

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hopea

Hopea

17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Shorea

Shorea

17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6