ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Anisoptera

Anisoptera

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Cotylelobium

Cotylelobium

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dipterocarpus

Dipterocarpus

90 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
14 ഇനം
Dryobalanops

Dryobalanops

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hopea

Hopea

27 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Shorea

Shorea

39 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
14 ഇനം
Vatica

Vatica

1 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം