ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus

Abrus

222 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

2,078 1,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Adenanthera

Adenanthera

140 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

105 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

638 368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alysicarpus

Alysicarpus

112 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andira

Andira

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arachis

Arachis

620 482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Baphia

Baphia

18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

2,634 1,992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Butea

Butea

32 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

2,109 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Cajanus

Cajanus

118 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Callerya

Callerya

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calliandra

Calliandra

70 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calopogonium

Calopogonium

45 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Canavalia

Canavalia

24 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cassia

Cassia

1,167 835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Centrosema

Centrosema

505 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chamaecrista

Chamaecrista

217 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Christia

Christia

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cicer

Cicer

392 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

817 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Codariocalyx

Codariocalyx

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

1,018 587 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Cullen

Cullen

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyamopsis

Cyamopsis

10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynometra

Cynometra

19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dalbergia

Dalbergia

48 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dendrolobium

Dendrolobium

29 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Derris

Derris

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Desmanthus

Desmanthus

128 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmodium

Desmodium

545 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Dipteryx

Dipteryx

47 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Entada

Entada

31 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enterolobium

Enterolobium

45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erythrina

Erythrina

191 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Faidherbia

Faidherbia

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galactia

Galactia

26 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gleditsia

Gleditsia

5,916 4,188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gliricidia

Gliricidia

19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glycine

Glycine

855 690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

89 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenaea

Hymenaea

171 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Indigofera

Indigofera

374 215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Intsia

Intsia

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Kummerowia

Kummerowia

79 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lablab

Lablab

380 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lathyrus

Lathyrus

65 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...