ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus

Abrus

329 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

3,232 2,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Adenanthera

Adenanthera

205 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

153 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

996 583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Alysicarpus

Alysicarpus

168 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andira

Andira

26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arachis

Arachis

864 680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Archidendron

Archidendron

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Baphia

Baphia

31 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

4,380 3,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Butea

Butea

66 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

2,981 2,181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Cajanus

Cajanus

150 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Callerya

Callerya

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calliandra

Calliandra

97 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calopogonium

Calopogonium

105 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canavalia

Canavalia

54 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cassia

Cassia

1,890 1,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Centrosema

Centrosema

743 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chamaecrista

Chamaecrista

313 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Christia

Christia

19 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cicer

Cicer

723 565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

1,193 931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Codariocalyx

Codariocalyx

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

1,529 870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Cullen

Cullen

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyamopsis

Cyamopsis

16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynometra

Cynometra

28 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dalbergia

Dalbergia

118 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dendrolobium

Dendrolobium

61 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Derris

Derris

27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Desmanthus

Desmanthus

158 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmodium

Desmodium

853 536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Dialium

Dialium

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dipteryx

Dipteryx

53 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Entada

Entada

36 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enterolobium

Enterolobium

132 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eriosema

Eriosema

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Erythrina

Erythrina

306 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Faidherbia

Faidherbia

21 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galactia

Galactia

25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gleditsia

Gleditsia

8,460 5,987 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gliricidia

Gliricidia

26 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glycine

Glycine

1,923 1,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

122 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenaea

Hymenaea

254 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Indigofera

Indigofera

536 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Inocarpus

Inocarpus

21 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...