ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaia

Aglaia

119 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Carapa

Carapa

54 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chisocheton

Chisocheton

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dysoxylum

Dysoxylum

14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Heynea

Heynea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Khaya

Khaya

53 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Lansium

Lansium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Melia

Melia

8,019 5,911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sandoricum

Sandoricum

18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Swietenia

Swietenia

240 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Toona

Toona

507 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Walsura

Walsura

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Xylocarpus

Xylocarpus

21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3