ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Helminthostachys

Helminthostachys

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ophioglossum

Ophioglossum

36 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2