ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

84 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratopteris

Ceratopteris

18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cheilanthes

Cheilanthes

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

27 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pityrogramma

Pityrogramma

87 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1