ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Acorus calamus L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വയമ്പ്‌
718 548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus