ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sambucus javanica Blume LC

 
Adoxaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica