ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 487 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
Amaranthaceae 39 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
Amaranthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae 1,014 874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
Amaranthaceae 135 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
Amaranthaceae 224 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 65 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 175 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,120 910 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 1,973 1,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 494 405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 52 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hypochondriacus L.

 
Amaranthaceae 514 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

മുള്ളൻ ചീര
Amaranthaceae 697 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
Amaranthaceae 427 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 3,613 2,844 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium ambrosioides L.

 
Amaranthaceae 63 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 39 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata

Spinacia oleracea L.

ചീര
Amaranthaceae 606 539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
Amaranthaceae 444 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima