ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 637 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
Amaranthaceae 64 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
Amaranthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
Amaranthaceae 1,410 1,213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
Amaranthaceae 209 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
Amaranthaceae 278 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 115 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 260 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,569 1,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 2,783 2,349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 679 563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 60 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hypochondriacus L.

 
Amaranthaceae 764 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

 
Amaranthaceae 945 772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
Amaranthaceae 668 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 6,576 5,513 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium ambrosioides L.

 
Amaranthaceae 145 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 47 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata

Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.

 
Amaranthaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deeringia amaranthoides
Deeringia amaranthoides
Deeringia amaranthoides

Spinacia oleracea L.

 
Amaranthaceae 875 784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
Amaranthaceae 642 445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima