ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Achyranthes aspera L.

 
864 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
20 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Aerva lanata (L.) Juss.

ചെറൂള
5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aerva sanguinolenta (L.) Blume

 
4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta
Aerva sanguinolenta

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
1,973 1,667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
253 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
330 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
140 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Amaranthus blitum L.

 
2,170 1,805 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
3,524 2,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus L.

 
1,032 860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
67 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hypochondriacus L.

 
1,199 1,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus
Amaranthus hypochondriacus

Amaranthus spinosus L.

 
1,257 1,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus
Amaranthus spinosus

Amaranthus tricolor L.

മധുരച്ചീര
939 857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor
Amaranthus tricolor

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
8,515 7,076 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Chenopodium ambrosioides L.

 
167 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
78 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata

Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.

 
3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Deeringia amaranthoides
Deeringia amaranthoides
Deeringia amaranthoides

Spinacia oleracea L.

 
1,495 1,348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
835 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima