ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,360 2,934 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,291 1,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 336 292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 536 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,520 2,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 315 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 775 635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium

Crinum zeylanicum (L.) L.

 
Amaryllidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum zeylanicum
Crinum zeylanicum

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 846 693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis