ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 4,709 4,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cepa L.

 
Amaryllidaceae 2,153 1,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 573 494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 1,041 873 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 4,012 3,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 1,152 948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 1,324 1,055 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 41 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium

Crinum zeylanicum (L.) L.

 
Amaryllidaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum zeylanicum
Crinum zeylanicum
Crinum zeylanicum
Crinum zeylanicum

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 1,481 1,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis
Hymenocallis littoralis