ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 789 488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea macrophylla Griff.

 
Anacardiaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla

Buchanania arborescens (Blume) Blume LC

 
Anacardiaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buchanania arborescens
Buchanania arborescens
Buchanania arborescens
Buchanania arborescens

Campnosperma squamatum Ridl. LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Campnosperma squamatum

Gluta aptera (King) Ding Hou

 
Anacardiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Gluta aptera
Gluta aptera
Gluta aptera

Gluta renghas L. NT

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Gluta renghas

Mangifera caesia Jack

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera caesia

Mangifera foetida Lour.

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera foetida

Mangifera griffithii Hook.f.

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera griffithii

Mangifera indica L.

 
Anacardiaceae 4,178 3,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Melanochyla auriculata Hook.f. NT

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Melanochyla auriculata

Parishia maingayi Hook.f. NT

 
Anacardiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Parishia maingayi
Parishia maingayi
Parishia maingayi

Pentaspadon motleyi Hook.f. DD

 
Anacardiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus succedanea L.

 
Anacardiaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea

Schinopsis balansae Engl. LR/lc

 
Anacardiaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae

Spondias cytherea Sonn.

 
Anacardiaceae 50 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 228 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias pinnata (L. f.) Kurz

അമ്പഴം
Anacardiaceae 24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias pinnata
Spondias pinnata
Spondias pinnata
Spondias pinnata

Spondias purpurea L. LC

 
Anacardiaceae 370 257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea