ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 677 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea macrophylla Griff.

 
Anacardiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla

Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb. LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bouea oppositifolia

Buchanania arborescens (Blume) Blume LC

 
Anacardiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buchanania arborescens
Buchanania arborescens
Buchanania arborescens

Campnosperma auriculatum (Blume) Hook.f. LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Campnosperma auriculatum

Gluta renghas L. NT

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Gluta renghas

Mangifera caesia Jack

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera caesia

Mangifera indica L.

മാവ്
Anacardiaceae 3,330 2,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Pentaspadon motleyi Hook.f. DD

 
Anacardiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi
Pentaspadon motleyi

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus succedanea L.

 
Anacardiaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea
Rhus succedanea

Schinopsis balansae Engl. LR/lc

 
Anacardiaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae
Schinopsis balansae

Spondias cytherea Sonn.

 
Anacardiaceae 42 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea
Spondias cytherea

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 124 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias pinnata (L. f.) Kurz

അമ്പഴം
Anacardiaceae 20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias pinnata
Spondias pinnata
Spondias pinnata
Spondias pinnata

Spondias purpurea L. LC

ജൊക്കോട്ട്
Anacardiaceae 268 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea