ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 391 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

കാട്ടാത്ത
Annonaceae 152 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 118 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

മുള്ളാത്ത
Annonaceae 605 439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal LC

 
Annonaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea

Annona reticulata L. LC

ആത്ത
Annonaceae 114 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

സീതപ്പഴം
Annonaceae 561 433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa

Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

 
Annonaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson LC

 
Annonaceae 255 151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
Annonaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal LC

 
Annonaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica

Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Polyalthia cinnamomea
Polyalthia cinnamomea
Polyalthia cinnamomea
Polyalthia cinnamomea

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

അരണമരം
Annonaceae 244 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

 
Annonaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 30 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

 
Annonaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea

Uvaria rufa Blume

 
Annonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Uvaria rufa