ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alphonsea maingayi Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alphonsea maingayi

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 735 595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

കാട്ടാത്ത
Annonaceae 226 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 190 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

മുള്ളാത്ത
Annonaceae 985 709 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal LC

 
Annonaceae 38 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea

Annona reticulata L. LC

ആത്ത
Annonaceae 215 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

 
Annonaceae 851 674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa

Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

 
Annonaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson LC

 
Annonaceae 334 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
Annonaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Mezzettia parviflora Becc.

 
Annonaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mezzettia parviflora
Mezzettia parviflora

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal LC

 
Annonaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

അരണമരം
Annonaceae 458 369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

 
Annonaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 47 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

 
Annonaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea

Xylopia caudata Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Xylopia caudata
Xylopia magna

Xylopia malayana Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Xylopia malayana