ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Anaxagorea javanica Blume

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Annonaceae
Anaxagorea javanica

Annona cherimola Mill.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചെറിമോയ
1,089 895 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കാട്ടാത്ത
300 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

 
49 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Mezzettia parviflora Becc.

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Mezzettia parviflora
Mezzettia parviflora

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

 
12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

 
20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
56 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson

 
17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

 
7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea

Xylopia caudata Hook.f. & Thomson

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Annonaceae
Xylopia caudata

Xylopia malayana Hook.f. & Thomson

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Annonaceae
Xylopia malayana