ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex cymosa Blume LC

 
Aquifoliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex cymosa
Ilex cymosa

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. LR/nt

 
Aquifoliaceae 33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis