ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Aglaonema commutatum Schott

 
5,830 5,380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium

Alocasia longiloba Miq.

 
568 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
2,833 2,399 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Amorphophallus konjac K.Koch

 
227 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac

Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Araceae
Amydrium zippelianum

Colocasia gigantea (Blume) Hook.f.

 
49 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

 
8,609 8,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
707 631 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum

Homalomena philippinensis Engl.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Araceae
Homalomena philippinensis

Pistia stratiotes L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

പിസ്ടിയ
958 823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Pothos scandens L.

ആനപ്പരുവ
12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Pothos scandens
Pothos scandens
Pothos scandens
Pothos scandens

Rhaphidophora korthalsii Schott

 
20 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii

Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi

 
6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Schismatoglottis calyptrata
Schismatoglottis calyptrata
Schismatoglottis calyptrata
Schismatoglottis calyptrata

Schismatoglottis wallichii Hook.f.

 
7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Schismatoglottis wallichii
Schismatoglottis wallichii
Schismatoglottis wallichii
Schismatoglottis wallichii

Spathiphyllum commutatum Schott

 
2 1 നിരീക്ഷണം
Araceae
Spathiphyllum commutatum
Spathiphyllum commutatum

Typhonium roxburghii Schott

 
32 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii

Typhonium trilobatum (L.) Schott

 
20 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum