ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 4,280 3,988 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
Araceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium

Alocasia longiloba Miq.

 
Araceae 357 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
Araceae 1,429 1,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Amorphophallus konjac K.Koch

 
Araceae 146 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac

Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Amydrium zippelianum

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2,717 2,410 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Colocasia gigantea (Blume) Hook.f.

 
Araceae 27 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

 
Araceae 6,216 5,880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
Araceae 457 427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum

Lasia spinosa (L.) Thwaites LC

 
Araceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lasia spinosa
Lasia spinosa
Lasia spinosa
Lasia spinosa

Pistia stratiotes L. LC

പിസ്ടിയ
Araceae 695 590 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Pothos scandens L.

ആനപ്പരുവ
Araceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pothos scandens
Pothos scandens

Rhaphidophora korthalsii Schott

 
Araceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii

Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi

 
Araceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata
Schismatoglottis calyptrata

Schismatoglottis wallichii Hook.f.

 
Araceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schismatoglottis wallichii
Schismatoglottis wallichii
Schismatoglottis wallichii

Spathiphyllum commutatum Schott

 
Araceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Spathiphyllum commutatum
Spathiphyllum commutatum

Typhonium roxburghii Schott

 
Araceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii
Typhonium roxburghii

Typhonium trilobatum (L.) Schott

 
Araceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum
Typhonium trilobatum