ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 865 681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 498 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. DD

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis

Asparagus officinalis L. LC

 
Asparagaceae 2,765 2,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

ശതാവരി
Asparagaceae 39 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus

Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.

 
Asparagaceae 91 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
Asparagaceae 624 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida

Liriope graminifolia (L.) Baker

 
Asparagaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia