ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 512 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 312 280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. DD

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis

Asparagus officinalis L. LC

ശതാവരി
Asparagaceae 1,833 1,334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

ശതാവരി
Asparagaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus

Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.

 
Asparagaceae 39 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia

Furcraea foetida (L.) Haw.

 
Asparagaceae 442 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida
Furcraea foetida

Liriope graminifolia (L.) Baker

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Liriope graminifolia