ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst.

 
Balanophoraceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophora fungosa
Balanophora fungosa
Balanophora fungosa
Balanophora fungosa