ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

 
Basellaceae 539 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia

Basella alba L.

വള്ളിച്ചീര
Basellaceae 435 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba