ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bixa orellana L. LC

കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
Bixaceae 539 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana