ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. LC

 
Bonnetiaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium
Ploiarium alternifolium