ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Borago officinalis L.

ബോറേജ്
Boraginaceae 12,461 10,710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Carmona retusa (Vahl) Masam.

 
Boraginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carmona retusa
Carmona retusa

Coldenia procumbens L. LC

 
Boraginaceae 18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken LC

 
Boraginaceae 57 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia alliodora
Cordia alliodora
Cordia alliodora
Cordia alliodora

Cordia dichotoma G.Forst. LC

 
Boraginaceae 87 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma
Cordia dichotoma

Cordia subcordata Lam. LC

 
Boraginaceae 123 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata
Cordia subcordata

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.

 
Boraginaceae 347 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile

Cynoglossum lanceolatum Forssk.

 
Boraginaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum

Ehretia acuminata R.Br. LC

 
Boraginaceae 26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata

Ehretia philippinensis A.DC.

 
Boraginaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis

Heliotropium curassavicum L. LC

 
Boraginaceae 521 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum

Heliotropium indicum L.

തേൾക്കട
Boraginaceae 343 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum

Rotula aquatica Lour.

 
Boraginaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Rotula aquatica
Rotula aquatica
Rotula aquatica
Rotula aquatica

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 13,267 10,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale

Tournefortia argentea L. f.

 
Boraginaceae 54 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tournefortia argentea
Tournefortia argentea
Tournefortia argentea
Tournefortia argentea

Trichodesma indicum (L.) Lehm.

 
Boraginaceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum

Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br.

 
Boraginaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum
Trichodesma zeylanicum
Trichodesma zeylanicum
Trichodesma zeylanicum