ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 1,027 815 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 774 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 463 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica napus L.

റേപ്സീഡ്
Brassicaceae 5,167 4,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus

Brassica nigra (L.) K.Koch LC

 
Brassicaceae 76 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica oleracea L. DD

 
Brassicaceae 4,840 4,051 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

കനോല
Brassicaceae 1,636 1,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Eruca sativa Mill.

 
Brassicaceae 653 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa

Lepidium sativum L.

ആശാളി
Brassicaceae 344 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Raphanus sativus L.

 
Brassicaceae 994 793 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rorippa dubia (Pers.) H.Hara

 
Brassicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Rorippa dubia
Rorippa dubia

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

 
Brassicaceae 49 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum

Sinapis alba L.

 
Brassicaceae 2,577 1,896 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sinapis alba
Sinapis alba
Sinapis alba
Sinapis alba