ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,458 1,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus