ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buxus rolfei S.Vidal

 
Buxaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxus rolfei
Buxus rolfei
Buxus rolfei
Buxus rolfei