ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. LC

നിശാഗന്ധി
Cactaceae 1,335 1,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum