ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mammea americana L.

 
Calophyllaceae 154 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana

Mammea siamensis T.Anderson

 
Calophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mammea siamensis

Mesua ferrea L.

നാഗകേസരം
Calophyllaceae 58 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea