ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lonicera acuminata Wall.

 
Caprifoliaceae 80 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata

Lonicera japonica Thunb.

 
Caprifoliaceae 5,833 4,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica

Valerianella locusta (L.) Laterr.

 
Caprifoliaceae 3,083 2,462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Valerianella locusta
Valerianella locusta
Valerianella locusta
Valerianella locusta