ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carica papaya L. DD

പപ്പായ
Caricaceae 2,458 1,988 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya