ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.

 
Caryophyllaceae 122 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Drymaria cordata
Drymaria cordata
Drymaria cordata
Drymaria cordata