ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou

 
Centroplacaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bhesa indica

Bhesa paniculata Arn. LR/lc

 
Centroplacaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bhesa paniculata