ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysobalanus icaco L. LC

 
Chrysobalanaceae 199 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco