ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cibotium barometz (L.) J.Sm.

 
Cibotiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cibotium barometz
Cibotium barometz
Cibotium barometz
Cibotium barometz