ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Commelina benghalensis L. LC

കാനവാഴ
Commelinaceae 689 503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis

Commelina communis L.

 
Commelinaceae 1,920 1,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis

Commelina diffusa Burm.f. LC

വാഴപ്പടത്തി
Commelinaceae 467 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa

Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet LC

 
Commelinaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanotis axillaris
Cyanotis axillaris
Cyanotis axillaris
Cyanotis axillaris

Cyanotis cristata (L.) D.Don LC

 
Commelinaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanotis cristata
Cyanotis cristata
Cyanotis cristata
Cyanotis cristata

Floscopa scandens Lour. LC

Padathipullu
Commelinaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Floscopa scandens
Floscopa scandens
Floscopa scandens
Floscopa scandens

Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy

 
Commelinaceae 31 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis
Murdannia loriformis

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

 
Commelinaceae 130 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora