ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus alatus

Dipterocarpus cornutus Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus hasseltii Blume

 
Dipterocarpaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii

Dipterocarpus kerrii King EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus kerrii

Dipterocarpus oblongifolius Blume LR/lc

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus

Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus

Dryobalanops oblongifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea assamica

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea kunstleri

Shorea materialis Ridl. CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea multiflora (Burck) Symington LC

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii