ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula
Anisoptera scaphula

Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre LC

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon

Dipterocarpus cornutus Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus hasseltii Blume

 
Dipterocarpaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii
Dipterocarpus hasseltii

Dipterocarpus kerrii King EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dipterocarpus kerrii

Dipterocarpus oblongifolius Blume LR/lc

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus obtusifolius

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus

Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus
Dipterocarpus verrucosus

Dryobalanops oblongifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea mengarawan Miq. CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hopea mengarawan

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea assamica

Shorea bracteolata Dyer EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea bracteolata

Shorea curtisii Dyer ex King LC

 
Dipterocarpaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea curtisii
Shorea curtisii
Shorea curtisii
Shorea curtisii

Shorea gibbosa Brandis CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea gibbosa

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea kunstleri

Shorea leprosula Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea leprosula

Shorea macroptera Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea macroptera

Shorea materialis Ridl. CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea multiflora (Burck) Symington LC

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora
Shorea multiflora

Shorea parvifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea parvifolia

Shorea pauciflora King EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea pauciflora

Shorea platycarpa F.Heim CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea platycarpa

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii

Vatica maingayi Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Vatica maingayi