ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha australis L.

 
Euphorbiaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 628 468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 190 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,226 890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa

Aleurites moluccana (L.) Willd.

 
Euphorbiaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccana
Aleurites moluccana
Aleurites moluccana
Aleurites moluccana

Croton tiglium L. LC

നീർ വാളം
Euphorbiaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium

Euphorbia atoto G.Forst. VU

 
Euphorbiaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia atoto
Euphorbia atoto
Euphorbia atoto
Euphorbia atoto

Euphorbia cyathophora Murray

 
Euphorbiaceae 208 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora

Euphorbia heterophylla L. LC

പാൽപെരുക്കി
Euphorbiaceae 323 231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 459 348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia neriifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 141 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 762 548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia thymifolia L.

 
Euphorbiaceae 25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia

Euphorbia tirucalli L. LC

തിരുക്കള്ളി
Euphorbiaceae 1,408 1,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Excoecaria agallocha L. LC

കടപ്പാല
Euphorbiaceae 42 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Excoecaria agallocha
Excoecaria agallocha
Excoecaria agallocha
Excoecaria agallocha

Excoecaria cochinchinensis Lour. LC

 
Euphorbiaceae 70 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis
Excoecaria cochinchinensis
Excoecaria cochinchinensis
Excoecaria cochinchinensis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 125 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis

Homalanthus populneus (Geiseler) Pax LC

 
Euphorbiaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Homalanthus populneus
Homalanthus populneus
Homalanthus populneus
Homalanthus populneus

Homonoia riparia Lour. LC

ആറ്റുവഞ്ചി
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Homonoia riparia

Jatropha curcas L. LC

 
Euphorbiaceae 321 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas

Jatropha gossypiifolia L. LC

ചുവന്ന കടലാവണക്ക്
Euphorbiaceae 502 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia

Jatropha multifida L.

 
Euphorbiaceae 513 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jatropha multifida
Jatropha multifida
Jatropha multifida
Jatropha multifida

Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 31 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macaranga denticulata
Macaranga denticulata
Macaranga denticulata
Macaranga denticulata

Macaranga grandifolia (Blanco) Merr. VU

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Macaranga grandifolia
Macaranga grandifolia
Macaranga grandifolia
Macaranga grandifolia

Macaranga indica Wight LC

 
Euphorbiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macaranga indica
Macaranga indica
Macaranga indica

Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 69 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macaranga tanarius
Macaranga tanarius
Macaranga tanarius
Macaranga tanarius

Mallotus barbatus Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 26 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mallotus barbatus
Mallotus barbatus
Mallotus barbatus
Mallotus barbatus

Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 24 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mallotus philippensis
Mallotus philippensis
Mallotus philippensis
Mallotus philippensis

Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mallotus repandus
Mallotus repandus
Mallotus repandus

Manihot esculenta Crantz

മരച്ചീനി
Euphorbiaceae 651 500 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta

Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw VU

 
Euphorbiaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Reutealis trisperma
Reutealis trisperma
Reutealis trisperma
Reutealis trisperma

Ricinus communis L.

 
Euphorbiaceae 6,522 5,278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis

Sapium sebiferum (L.) Roxb.

 
Euphorbiaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sapium sebiferum
Sapium sebiferum
Sapium sebiferum
Sapium sebiferum

Suregada glomerulata (Blume) Baill. LC

 
Euphorbiaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suregada glomerulata
Suregada glomerulata
Suregada glomerulata
Suregada glomerulata

Suregada multiflora (A.Juss.) Baill.

 
Euphorbiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Suregada multiflora
Suregada multiflora

Triadica sebifera (L.) Small LC

 
Euphorbiaceae 366 287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Triadica sebifera
Triadica sebifera
Triadica sebifera
Triadica sebifera